ერთ წლის ანგა
2022 2023
სააგენტოს წლიური ბიუჯეტი
სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის
სახელმწიფოსგან მიღებულმა სუბსიდიამ შეადგინა 2 186 791 ლარი.
აქედან 6.10.2022. მდგომარეობით გახარჯულია 1 280 803 ლარი.
დარჩენილი 905 988 ლარი გადანაწილებულია მიმდინარე თვეებში
სხვადასხვა მიმართულებით
გადასანაწილებელი რჩება 91357 ლარი (ან 127214 ლარი)
მიმდინარე წელს მომსახურებიდან შემოსულია 40 917 ლარი, აქედან
გეგმით გაწერილია 19 500 ლარი, ხოლო გადახდა შესრულებულია 11896
ლარი. აქედან გამომდინარე საკუთარი შემოსავლებიდან
ასათვისებელია 16517 ლარი.
სამსახურები
ადმინისტრაციული სამსახური
ზედამხედველობის სამსახური
არქიტექტური სამსახური
დასუფთავების სამსახური
ტრანსპორტის სამსახური